Am Program Streap: Program airson Barrachd Thidsearan a Tharraing gu Foghlam tro Mheadhan na Gaidhlig

Translated title of the contribution: CPD in Gaelic

Anna Thirkell, Education in the North

Research output: Contribution to journalFeaturepeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

Gach bliadhna, tha sgoiltean Gaidhlig daonnan a' sireadh thidsearsan ura airson nan clasaichean aca: tidsearan a thoisicheas aonadan ura; tidsearan a ghabhas clas far a bheil tidsear eile dheth; no tidsearan a thoisicheas air cuspair ard-sgoile a theagasg nach robh air a theagasg a-riamh sa Ghaidhlig san sgoil sin. Mar a bhiodh duil, chan eil e furasta tidsearan gu leor a lorg a ghabhas na clasaichean seo, agus gle thric, tha clann, parantan agus leasachadh a' chanain fhein a' fulang ri linn dith thidsearan. Ach tha Sabhal Mor Ostaig san Eilean Sgitheanach agus Roinn an Fhoghlaim aig Oilthigh Obar Dheathain air a bhith ag obair comhla airson feuchainn ri tidsearan aig a bheil a' Ghaidhlig ach nach robh a' teagasg troimhpe a tharraing chun na Gaidhlig agus airson cothrom a thoirt do thidsearan ura Gaidhlig cuideachadh is stiuireadh fhaighinn leis na sgilean a tha feumail airson teagasg tro mheadhan na Gaidhlig.
Translated title of the contributionCPD in Gaelic
Original languageOther
Pages (from-to)55-56
Number of pages1
JournalEducation in the North
Volume15
DOIs
Publication statusPublished - 1 Oct 2007

Fingerprint

Dive into the research topics of 'CPD in Gaelic: Program airson Barrachd Thidsearan a Tharraing gu Foghlam tro Mheadhan na Gaidhlig'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this